සංචාරක පැමිණීම සියයට 50කින් අඩුවෙයි!

මෙරටට සංචාරක පැමිණීම මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව 50%කින් පමණ අඩු වී ඇති බව වාර්තා වේ.  ඒ අනුව පසුගිය මාසය තුළ මෙරටට පැමිණ ඇත්තේ සංචාරකයන් 60,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයකි.

ඉකුත් මාර්තු මාසයේදී මෙරටට සංචාරකයන් 110,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් පැමිණ තිබේ. මෙරට දෛනික සංචාරක පැමිණීමද මේ වනවිට 1000-1500ත් අතර සංඛ්‍යාවක් දක්වා අඩු වී ඇත. මාර්තු මාසය තුළ දෛනික සංචාරක පැමිණීම සැලකීමේදී එය 4000-5000ත් අතර රැඳී තිබිණි.

සංචාරකයන් පැමිණීම අඩුවීමට මෙරට පවතින මෙරට පවතින දේශපාලන අස්ථාවරත්වයද හේතුවක් වී ඇතැයි වාර්තා විය. එමගින් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවල නියුතු වූවන්ද දැඩි අපහසුතාවට පත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.