ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවෙන් මන්ත්‍රීවරුන් 40කට වැඩි පිරිසක් ඉවත්ව යයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 11 දෙනෙකු සමඟ තමන් වෙනම ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ලෙස නියෝජනය කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දී තිබේ.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 16 දෙනෙකු සමඟ තමන් වෙනම ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ලෙස නියෝජනය කිරීමට තීරණය කළ බව හිටපු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දී තිබේ.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 15 දෙනෙකු සමඟ තමන් වෙනම ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ලෙස නියෝජනය කිරීමට තීරණය කළ බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පාර්ලිමේන්තුවට දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.