“විදේශ සංචිත ඉහළට” දැන් තියෙන ඇත්තම ගාන!

මෙරට විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය ඉහළ ගොස් ඇතැයි වාර්තා වනවා.

පසුගිය අප්‍රෙල් මාසයේ මෙරට විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1812ක් ලෙසයි සටහන් වුණේ.

නමුත් මාර්තු මාසය අවසාන වන විට එය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1920ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වාර්තා කරනවා.

ඒ අනුව පසුගිය අප්‍රෙල් මාසයට සාපේක්ෂව මැයි මස අවසන් වන විට මෙරට විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 108කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.