“රාජ්‍ය සේවකයින් කැඳවීම” නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරයි!

රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින් රාජකාරී සඳහා කැඳවීමේ දී අත්‍යාවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය පමණක් සලකා බලන ලෙස ආයතන ප්‍රධානීන්ට දන්වා තිබෙනවා.

ඒ විශේෂ චක්‍රලේඛයක් මඟින්.

එම චක්‍රලේඛය හෙට නිකුත් කරන බව යි රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.