රජ්‍ය ඇමතිවරුත් අද දිවුරති!

රජ්‍ය ඇමැතිවරුන් ද ජනාධිපති මන්දිරයේ දි අද (18) සවස ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමට නියමිත බව රජයේ ආරංචි මාර්ග කියයි. 

හිටපු රජ්‍ය ඇමැතිවරුන්ට අමතර නවක ඇමතිවරුන් පිරිසක් ද දිවුරුම්දීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.