රජයේ සියලුම ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති අත්හිටුවයි!

රජ්‍ය ආයතන දැන ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින සහ ඉදිරියේ ආරම්භ කිරීමට නියමිත සියලුම ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති තාවකාලිකව අත්හිටුවමින් මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලෙක්ම්වරයා චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින් සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල ප්‍රධානීන්ට දැනුම්දී තිබේ.

එම දැනුම්දීමත් සමඟ රජයේ සියලුම ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති අත්හිටුවීමට සිදුවී ඇති බවත් වාර්තා වේ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.