යුනිසෙෆ් සහ ලෝක ආහාර වැඩසටහන හරහා “ජපානයෙන් හදිසි ආධාරයක්”

ශ්‍රී ලංකාවට හදිසි මානුෂික ආධාර සැපයීම සඳහා මූල්‍ය ආධාරයක් සැපයීමට ජපානය තීරණය කළ බව කොළඹ පිහිටි ජපාන තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

යුනිසෙෆ් සහ ලෝක ආහාර වැඩසටහන හරහා අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ සහ ආහාර ලබාගැනීමට ඩොලර් මිලියන 3ක් ලබාදෙන බව ජපාන තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කළේය.

අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 25ක් ඊළඟ මාස 2 තුළදී සපයා ගැනීමට ඉන් ඩොලර් මිලියන 1.5ක් යොදාගැනීමට නියමිතය.

එමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ මිලියන 1.2ක පිරිසකට සහන ලැබෙන බව එහි දැක්වෙයි.

ඉතිරි ඩොලර් මිලියන 1.5 යොදාගෙන ලෝක ආහාර වැඩසටහන හරහා අත්‍යවශ්‍ය පිරිස් සඳහා අහාර සැපයෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.