මිලියන 5 ඉක්මවූ පාර්ලිමේන්තුවේ තෙල් පොල්ල!

පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ වාහනවල ඉන්ධන සඳහා ගෙවිය යුතු රුපියල් ලක්ෂ 56ක බිල නොගෙවීම නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ බස් රථ සේවා සියල්ල නවතා ඇති බව පාර්ලිමේන්තු විශ්වසනීය ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ ලංගම බස්රථ 9ක් සහ පෞද්ගලික බස් රථ 5ක් පමණ තිබෙන අතර ඒවා සඳහා ඉන්ධන ගාස්තු ලෙස ගෙවිය යුතු රුපියල් ලක්ෂ 56ක මුදලක් නොගෙවීම මත ඉන්ධන නිකුත් කිරීම නවතා ඇති බව දැනගන්නට ලැබේ.

අදාළ වාහන සඳහා මීට පෙර ඉන්ධන සැපයීම සිදුකර ඇත්තේ බත්තරමුල්ල ඉන්ධන හලකිනි.

මෙම තත්ත්වය මත තලවතුගොඩ ඇතුළු වෙනත් ඉන්ධනහල්වලින් තෙල් සපයා ගැනීමට සිදුවී ඇති බව ද සඳහන් වේ. කෙසේ නමුත් අදාළ ඉන්ධන හල්වලදී පාර්ලිමේන්තු වාහන යැයි හඳුනා ගත් විට එම ඉන්ධන හල්වලින් ද තෙල් සැපැයීමට ඔවුන් අදිමදි කරන බව වැඩිදුරට ත් දැනගන්නට ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.