මැණික් කෞතුකාගාරයක් හදන්න ගිහින් ලක්ෂ 40ක් වතුරේ!

රත්නපුර ප්‍රදේශයේ කුඩා මැණික් කෞතුකාගාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය විසින් වැය කෙරුණු  රුපියල්  ලක්ෂ 40කට  ආසන්න මුදලක්  අපතේ ගොස්  ඇතැයි  ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසයි.

මෙම කුඩා මැණික් කෞතුකාගාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා වර්ග අඩි  266.5ක ශාලාවක් වෙන්කර නව මිලදී ගැනීම් සහ අලුත්වැඩියා සඳහා 2016-2019 අතර කාලයේදී රුපියල් 21 ලක්ෂයකට වැඩි මුදලක් වැය කර තිබූ බවත්  උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහාද  තවත් ලක්ෂ 15 ක පමණ මුදලක් වැය කර ඇති  බවත් විගණන  කාර්යාලයේ වාර්තාවක සඳහන්වේ.

එම කෞතුකාගාරය 2020 වර්ෂයේදී  වෙනත් ස්ථානයක ස්ථාපනය කිරීම නිසා ඉහත සඳහන් කළ මුදල  අපතේ ගොස් ඇති බව  විගණන නිලධාරීහු පවසති. මේ පිළිබඳ තොරතුරු ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ 2020 වාර්ෂික වාර්තාවේද සඳහන් වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.