මාස 06 ක් තුළ 5,800 ක් කොරියානු රැකියාවලට!

කොරියානු රැකියා සදහා සුදුසුකම් ලබා ඇති 5,800ක් ඉදිරි මාස හය ඇතුළතදී කොරියාවට ගෙන්වා ගන්නා බවට කොරියානු මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාවට සහතිකයක් ලබාදී තිබෙනවා. ඒ, කොරියානු රැකියා සදහා සුදුසුමක් ලබා ඇති ශ්‍රමිකයින් පිටත් කර යැවීම සම්බන්ධයෙන් පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවකදීයි.

ඒ අනුව ඉදිරි සතියේ සිට සතියට එක් ගුවන් යානයකයින් ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් 200 දෙනෙක් බැගින් කොරියාවට රැගෙන යාමට නියමිතයි. ඉන් පසුව එය සතියකට ගුවන් යානා දෙකක් දක්වා වැඩි කිරීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.