බොරතෙල් බැරලයක මිල තවදුරටත් ඉහළට!

ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් බැරලයක මිල තවදුරටත් ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඒ ඇමරිකානු ඩොලර් 120 ඉක්මවමිනි.

එය ඊයේ ඩොලර් 124ට ආසන්න වු අතර මෙය මාර්තු මාසයෙන් පසු සටහන් වන ඉහළ ම බොරතෙල් මිල වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.