පෝට් සිටි ආයෝජකයන්ට වසර 40කට බදු සහන!

කොළඹ වරාය නගරයේ ආයොජනය කරන ආයෝජකයන් වෙනුවෙන් වසර 40ක් දක්වා බදු සහන ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ. ආයෝජකයන් ආකර්ෂනය කර ගැනීම වෙනුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

ලංකාවේ එක් ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් ලැබුණ වැඩිම විදේශ ආයෝජනය කොළඹ වරාය නගරය වෙනුවෙන් ලැබුණ ඩොලර් බිලියනය ඉක්මවූ ආයෝජනයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.