පනත්-නියෝග රැසක් මේ සතියේ මැතිසබයට!

විශේෂ පනත් සහ නියෝග  ගණනාවක් සම්මත කර ගැනීම සඳහා  පාර්ලිමේන්තුව හෙට (19) සිට ලබන 22 වැනිදා සිකුරාදා දක්වා රැස්වීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ   කාරක සභාව තීරණය කර තිබේ.

වෛද්‍ය ආඥා පනත යටතේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලද 2021.12.24 දිනැති අංක 2259/54 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද  නියෝග, ක්‍රීඩාවල යෙදීමේදී උත්තේජක ද්‍රව්‍ය ගැනීමට එරෙහි සම්මුති පනත ප්‍රකාරව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලද 2022.01.18 දිනැති අංක 2263/2 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝග  පාර්ලිමේන්තුවේදී  හෙට (19) පෙරවරු   11.00 සිට පස්වරු  4.30 දක්වා විවාදයට ගෙන අනුමත කර ගැනීමට නියමිතය.

සුරාබදු ආඥා පනත යටතේ මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් පනවන ලද 2021.10.16 දිනැති අංක 2249/50, 2022.01.01 දිනැති අංක 2260/78 සහ 2022.01.01 දිනැති අංක 2260/79 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රවල පළ කරන ලද නිවේදන සහ  රේගු ආඥා පනත (235 අධිකාරය) ප්‍රකාරව මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් පනවන ලද 2022.01.11 දිනැති අංක 2262/14 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද යෝජනාව   පාර්ලිමේන්තුවේදී  අනිද්දා  (20) පෙරවරු   11.00 සිට පස්වරු  4.30 දක්වා විවාදයට ගැනේ.

විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටතේ මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් පනවන ලද, 2021.11. 23 දිනැති අංක 2255/8, 2021.12. 21 දිනැති අංක 2259/9, 2021.12.31 දිනැති අංක 2260/72 සහ 2022.01.11 දිනැති අංක 2262/15 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රවල පළ කරන ලද නියමයන්   ලබන (21 )පෙ.ව 11.00 සිට ප.ව 4.30 විවාදයට ගෙන අනුමත කරගැනීමට නියමිතය.

මෝටර් වාහන පනත යටතේ ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලද 2021.09.17 දිනැති අංක 2245/31, 2021.10.29 දිනැති අංක 2251/63 සහ 2021.08.14 දිනැති අංක 2240/37 යන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රවල පළ කළ නියෝග   ලබන  22  වැනිදා  පෙරවරු  11.00 සිට පස්වරු  4.30 දක්වා  විවාදයට ගැනීමට  පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන මෙම සෑම දිනකම පෙ.ව 10.00 – පෙ.ව 11.00 කාලය මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න සදහා වෙන් කර ඇත.

එසේම මෙම සෑම දිනකම ප.ව 4.30 සිට ප.ව 4.50 දක්වා සභාව කල්තබන අවස්ථාවේ ප්‍රශ්න සදහාද කාලය වෙන්කර ඇත. ප.ව 4.50 සිට 5.30 දක්වා පිළිවෙලින් ආණ්ඩු පාර්ශ්වය සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වය ගෙන එන යෝජනා අනුව සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ විවාද පැවැත්වෙනු ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published.