නීති කැඩූ පිරවුම්හල් 4කට සැපයුම අත්හිටුවයි!

ලංකා ඛනිජත තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ නීති රීති හා උපදෙස්වලට පටහැනිව කටයුතු කර ඇති ඉන්ධනහල් වෙත සිදු කරන ඉන්ධන සැපයුම අත්හිටුවීමට එම සංස්ථාව තීරණය කර තිබෙනවා.

අදාළ උපදෙස්වලට පටහැනිව ක්‍රියා කරන ඉන්ධන පිරවුම්හල් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කණ්ඩායම් කිහිපයක් යොදවා ඇති අතර ඔවුන් සිදු කළ පරීක්ෂණවලට අනුවයි මෙලෙස පිරවුම්හල් කිහිපයකට ඉන්ධන සැපයුම නතර කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව මාකොළ දකුණ, නාල්ල, කැළණිය – පෙතියාගොඩ සහ මිරිගම පිරවුම්හල් වෙත මෙලෙස ඉන්ධන සැපයුම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවා ඇති බවයි එම සංස්ථාව නිවේදනය කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.