නිල ඇඳුම් තුලින් මතුවන උතුම් මිනිස්කම! [PHOTOS]

නිල ඇඳුම් ඇතුළෙ ඉන්න මිනිස්සුන්ව හරිහැටි නොපෙනෙන කාලයකි මේ.

ඔවුන් තුළ උතුම් මිනිස්කම් සැඟව ඇති බවට කදිම උදාහරණයක් සමාජ මාධ්‍යයේ සැරිසරන අපිට දකින්න ලැබුණා.
 
ආරංචි විදියට මේ අලව්ව පොලීසියේ නිලධාරීන් කළ උතුම් ක්‍රියාවක්.
 
තෙල් පෝළිමේ සිටින මිනිසුන්ට මේ පොලිස් නිලධාරීන් මේ විදියට කිරි පැකට් බෙදාදීලා තිබුණා.
 
ඊට සමාජ මාධ්‍යයේ ඉතාමත් ඉහළ ප්‍රතිචාරයක් ද ලැබී තිබුණා.
 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.