නිර්පාක්ෂික සාමකාමී අරගලකරුවන් ඇමති ලොකුගේගේ නිවසට ගිනි තබයි! [VIDEO]

කලහකාරී ලෙස හැසිරුණු පිරිස් ලොකුගේ මහතාගේ නිවෙස ඉදිරිපිට සවිකර තිබූ විශාල දැන්විමකට ගිනි තිබූ අතර පසුව එම පිරිස ලොකුගේ මහතාගේ නිවෙස දෙසට ගල් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇත. ඒ අවස්ථාවේ එම පිරිස විසුරුවා හැරීම සඳහා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේය. 

නිර්පාක්ෂික සාමකාමී අරගලකරුවන් ලෙස කියා ගන්නා මෙම පිරිස් දිගින් දිගටම රජයට සම්බන්ධ දේශපාලකයින් හා වෙනත් පුද්ගලයින්ගේ දේපොළ හානි කරමින් විවිධ ප්‍රදේශවල කලහකාරීව හැසිරෙමින් සිටින බවට වාර්තා පලවෙමින් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.