නිදහස් පක්ෂය සිටින්නේ මත දෙකක!

ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ මත දෙකක් ඇති බව අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.