ධීවර ක්ෂේත්‍රයට ඉන්ධන සහනාධාරයක්!

ධීවර ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් ඉන්ධන සහනාධාරයක් ලබා දීම වෙනුවෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කල යෝජනාව අනුව එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල සකස් කිරීමට බලශක්ති අමාත්‍යංශය සහ ධීවර අමාත්‍යංශය අතර පැවති හමුව අද සවස පවත්වන ලදි.

මෙම අවස්ථාවට ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.වී.චානක මැතිතුමා ඇතුළු අමාත්‍යංශය දෙකෙහි නිළධාරීන් සහබාගී වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

ධිවර ප්‍රජාව ඉන්ධන මිල  හේතුවෙන් පත්ව ඇති අපහසුතාවය අවම කිරීම සඳහා මෙන්ම පාරිභෝගික ජනතාවට දැරිය හැකි මිලට ධීවර නිෂ්පාදන මිලට ගැනීමට අවකාශ සැලසීමත් මේ හරහා සිදුවනු ඇති බවයි අමාත්‍යංශ නිලධාරියකු අප සමඟ පැවසුයේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.