ධම්මිකගේ අමාත්‍යාංශ ලේකම් පත්කරයි!

ජනාධිපතිවරයා විසින් අමාත්‍යාංශ දෙකක් සඳහා නව ලේකම්වරු පත්කර තිබේ.

එහිදී, තාක්ෂණ හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස ජයන්ත ද සිල්වා ත්, කාන්තා ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස එච්.කේ.ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.බී හඳුන්හින්න ත් පත් කර ඇත.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදන ජනාධිපති ලේකම් ගාමිණි සෙනරත් ගේ අත්සනින් යුතුව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

තාක්ෂණ හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය මෑතකදී පිහිටවූවක් වන අතර එහි අමාත්‍ය ධුරය සඳහා ප්‍රකට ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා ලබන සතියේ ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිව්රුම් දීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.