ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු ඉහළට පළමු කිලෝමීටරයට ගාන මෙන්න!

ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමත් සමග ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු සංශෝධනය කිරිමට සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ත්‍රිරෝද රථයේ පළමු කිලෝමීටරය සඳහා රු.100ක් ද, ඉන් පසුව වැඩිවන සෑම කිලෝමීටරයක් සඳහා රු. 80 බැගින් අය කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා සඳහන් කර සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.