ඩොලර් වෙනුවෙන් විදේශිකයින්ට ආණ්ඩුව දෙන්න යන දේ!

විදේශීය ආයෝජකයින් සඳහා දීර්ඝකාලීන වාස වීසා නිකුත් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ඒ අනුව, වාණිජ බැංකුවල අවම වශයෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් ලක්ෂයක් තැන්පත් කරනු ලබන විදේශිකයන්ට වසර 10ක වාස වීසා නිකුත් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

අදාළ වැඩසටහන ‘රන් පාරාදීසය වීසා වැඩසටහන’ නමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ය.

එමෙන් ම, සහාධිපත්‍ය දේපළවල අවම වශයෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් 75,000ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් ආයෝජනය කරන විදේශිකයින්ට සහ විදේශීය සමාගම්වල අධ්‍යක්ෂවරුන්ට, ඔවුන්ගේ කාලත්‍රයින්ට හා යැපෙන්නන්ට එලෙස ආයෝජනය කරනු ලබන ඩොලර් ප්‍රමාණය මත පදනම්ව අවුරුදු 5 සිට 10 දක්වා දීර්ඝ කාලීන වීසා නිකුත් කිරීමට ද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

මේ අතර, මෙරට රැඳී සිටින රුසියානු සහ යුක්‍රේන සංචාරකයන්ගේ වීසා කාලය ගාස්තු අය කිරීමකින් තොරව තව ත් මාස දෙකකින් දීර්ඝ කිරීමට ද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.