“ඩොලර් බිලියනයක්” චීනයෙන් හා ඉන්දියාවෙන් තවත් ණයක්!

මුහුණ දී සිටින ඩොලර් අර්බුදයට පිළියම් ලෙස තවත් ඩොලර් බිලියනයක ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට ආණ්ඩුව අපේක්ෂාවෙන් සිටිනවා.

මේ වනවිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනය පවා ඇණහිට තිබෙන අතර ඉන්ධන ආනයනය සඳහාද ඉතිරිව තිබෙන්නේ ඉන්දියාව මීට පෙර ලබාදුන් ණය මුදලෙන් තවත් ඩොලර් මිලියන 200 ක් පමණි. එම මුදලද අවසන් වුවහොත් ඉන්ධන ආනයනයද ඇණහිටිනු ඇත.

මේ නිසා ඉන්ධන ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා චීනයෙන් සහ ඉන්දියාවෙන් ඩොලර් මිලියන 500 බැගින් ලබා ගැනීමටයි අපේක්ෂා කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.