ඩොලරය තවත් රුපියලකින් ඉහළට!

මහ බැංකුව විසින් අද දින නිකුත් කරන ලද  විනිමය අනුපාතිකයේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 289.72වූ අතර විකුණුම් මිල 299.99 ලෙස සටහන් විය.

මහ බැංකුව විසින් අද දින නිකුත් කරන ලද විනිමය අනුපාතිකයේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ස්ථිර නොවූ ගණුදෙනුව සිදු කරන අවස්ථාවේ විය හැකි විකුණුම් මිල ලෙස රුපියල්  307.78 ලෙස සටහන් වීම විශේෂත්වයක් විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන ජාත්‍යන්තර බැංකුවක වෙබ් අඩවියක  අද (05) දින යාවත්කාලීන කළ විදේශ විනිමය දර්ශකයේ  ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 321 ක් ලෙස සටහන් විය.තවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන  ජාත්‍යන්තර බැංකුවක විදේශ විනිමය දර්ශකයේ  ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 320 ලෙස සටහන් විය.

අනිකුත් ප්‍රධාන පෙළේ වාණිජ බැංකු සහ රාජ්‍ය බැංකු වල  දිනපතා යාවත්කාලීන වන වෙබ් අඩවි වල ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද දින රුපියල් 307-310 ක අගයක් ගනු ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.