“ජනපතිට ආරක්ෂක පමණයි” අගමැති ජාතික ආරක්ෂක සභාවට!

අගමැතිවරයා ජාතික ආරක්ෂක සභාවේ සාමාජිකයෙක් විය යුතු බවත් ජනාධිපතිවරයාට අමාත්‍යාංශයක් ලෙස දැරිය හැක්කේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පමණක් බවත් 21 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ඇතුළත් විය යුතු බව සඳහන් කරමින් පක්ෂ 9 එකමුතුව විසින් අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා වෙත යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ..

එසේම ඕනෑම ආණ්ඩුවක් සමග ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව අත්සන් කරන ක ගිවිසුම් සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා යොසුකළ යුතු බවත් රාජ්‍ය ආයතන ව්‍යුහය වෙනස් කිරීමේදී එ පිළිබඳ සංයුක්ත සැලැස්මක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ගත යුතු බවත් ඔවුන් යෝජනා කරයි.

එසේම වරාය ගුවන්තොටුපොළ වැනි උපාය මාර්ගික වශයෙන් වැදගත් ජාතික සම්පත් සඳහා ආයෝජන ලබා ගැනිමේදි මෙන්ම හවුල් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමේදි ඒවාට අදාළ ගිවිසුම් ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතියට යොමු කිරීමට හැකි වන අයුරින් එහි විශය පථය පුළුල් කළ යුතු බවත් එමෙන්ම එකී ගිවිසුම් පූර්ව අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත් ඔවුන් යෝජනා කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.