ගොවීන්ට ඉන්ධන ලබාදීමට නව සැලැස්මක්!

කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ඉන්ධන ලබාදීමට නව සැලැස්මක් හරහා ඉන්ධන කඩිනමින් ගොවීන්ට ලබාදීමට අත්‍යාවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල් කේ.ඩී.එස්.රුවන්චන්ද්‍ර මහතා තීරණය කර ඇත.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ වගා කටයුතු අඩපණ නොවී පවත්වාගෙන යාම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇති බවය.

උද්ගතව ඇති ඉන්ධන අර්බුදය සමග 2022 වසරේ යල කන්නයේ වගාකටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ අනුව කෘෂිකාර්මික කටයුතු අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස නම් කරමින් වගා කටයුතු සඳහා යොදා ගනු ලබන යන්ත්‍ර හා වාහන සඳහා විධිමත් සැලැස්මක් අනුව ඉන්ධන ලබා දීමට නියමිතය.

අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කිරීමට සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම ඉන්ධන පිරවුම්හල් කිහිපයක් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ගේ නිර්දේශ මත තෝරාගෙන තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ කොට්ඨාසයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් සකස් කර ඇති සැලැස්මට අනුව ගොවීන්ට අවශ්‍ය ඉන්ධන ගොවි සංවිධාන වෙත ලබා ගන්නා ලෙස අත්‍යාවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා දැනුම් දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.