ගිය අවුරුද්දේ වරාය සේවකයන්ට බිලියන 6ක් OT ගෙවලා!

වරාය සේවකයන්ට රු. මිලියන 5,850ක අති විශාල අතිකාල ගෙවීමක් කර ඇතැයි කෝප් කමිටුවේදී හෙළි විය.

2021 වසරේදී සේවක අතිරික්ත පැවැති අංශවල සේවකයන් වෙනුවෙන් මිලියන 1,173ක් ඇතුළුව සමස්ත වර්ෂයේම මෙසේ ගෙවා ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 5,850කි.

වැඩ සහයකයන් ලෙස සුදුසුකම් රහිත 1,500කට ආසන්න පිරිසක් බඳවා ගෙන ඇති බව ද අනාවරණය විය.

තව ද මාසයකට පැය 400ක පමණ අති විශාල දීමනා ගන්නා සේවකයන් සිටින බව ත් මෙහිදී හෙළිවිය. වෘත්තීය හැකියාව සහිත පුද්ගලයන් සඳහා රාජකාරිය වෙනුවෙන් අමතරව අතිකාල දීමනා ගෙවා ඇති බව මෙහිදී අනාවරණය විය.

පසුගිය දා කෝප් කමිටු සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති කමිටු රැස්වීමේදී මෙම කරුණු අනාවරණය විය.

වරාය අධිකාරියේ අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව 9990 ඉක්මවා නොගිය ද අවිධිමත් හා සංකීර්ණ ලෙස බඳවා ගැනීම් සිදුව ඇති බව ද මෙහිදී හෙළි විය. වරාය අධිකාරිය 2010 වසරේදී ඉදිරිපත් කොට ඇති සේවකයන් බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය (SOR) කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනුමත වී නොමැති බව ද මෙහිදී අනාවරණය විය.

ආයතනය සහ සේවකයන් අතර සාමූහික ගිවිසුම් මඟින් බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය හා වැටුප් තල තීරණය කොට ඇති බව මෙහිදී වරාය අධිකාරියේ නිලධාරීහු පැවසූහ.

කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ වැටුප් කොමිසමේ නිර්දේශවලට වරාය අධිකාරිය එකඟත්වය පළ කර නොමැති බව ද ඒ අනුව තනතුරු පමණක් අනුමත කර ඇති බව ද මෙහිදී හෙළි විය. අධිකාරියේ අදාළ වැටුප් තල අනුමත නොවන නිසා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියද (SOR) අනුමත කරගත නොහැකි වී ඇති බව ද තවදුරටත් මෙහිදී අනාවරණය විය.

සාමූහික ගිවිසුම් මගින් වැටුප් තල හා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය තීරණය කළ ද වරාය අධිකාරිය යනු මෙරට තුළ පිහිටා ඇති ආයතනයක් බැවින් අනෙකුත් ආයතනවලට අදාළ නෛතික රාමුව තුළ පමණක් සිදුවීමේ අවශ්‍යතාව මෙහිදී කෝප් සභාපතිවරයා අවධාරණය කළේ ය.

යම් විශේෂිත හේතු කාරණා ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කොට නෛතික රාමුව ඔස්සේ මෙම ගැටලුව කඩිනමින් විසඳා ගැනීමට කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළුව අදාළ ආයතන සමග කඩිනමින් සාකච්ඡා කොට මේ පිළිබඳ නිසි තීරණයක් වහා ම ගන්නා ලෙස කෝප් සභාපතිවරයා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට නිර්දේශ කළේ ය.

මෙම තත්ත්වය පිළිබඳ සිය දැඩි අප්‍රසාදය පළ කළ කෝප් සභාපතිවරයා මින් ඉදිරියට කිසිසේත් ම මෙය සිදුනොවිය යුතු බව ත් නිසි සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයන් පමණක් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බව ත් අවධාරණය කළේ ය.

  • අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි

Leave a Reply

Your email address will not be published.