“ගෑස් හිඟය අවසන්” ලිට්‍රෝ ගිවිසුම අත්සන් තබයි!

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා ලෝක බැංකුව සමග ගිවිසුමකට අත්සන් තබා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවට අඛණ්ඩව මාස 4ක් ගෘහස්ථ ගෑස් සැපයීම සහතික කරමින් අදාළ ගිවිසුම අත්සන් තබා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.