කළ වැරදි වහගන්න අරගලයට ආව පොලිස් සැරයන් අමරදාසගේ කැරට්ටුව මෙන්න!

රාජකාරිය පැහැරහැරීම,ගංජා ප්‍රවාහනය කිරීම,දූෂිත හැසිරීම, යනාදී හේතු ගණනාවක් හේතුවෙන් වරදකරුවෙකු බවට පත්ව සිටින පොලිස් සැරයන් අමරදාස නැමැත්තෙකු පවතින අරගලයට සහාය පළකර තිබේ.

මෙම පුද්ගලයා 1999 වසරේ ඔක්තෝම්බර් 7 වන දින රාජකාරි පැහැර හැරීම හේතුවෙන් වරදකරු බවට පත්ව තිබේ.

එමෙන්ම ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 5යි ග්‍රෑම් 16ක් ජාවාරම් සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියදී වැරදිකරු බවට පත් වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.