කන්න දුන්න පාන් කෑල්ලෙන් උප සභාපතිට ගහලා!

ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියෙන්  බැහැරව  වාහනයක් මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වූ බහින්බස් වීමක් දුරදිග යාමෙන් උදෑසන ආහාරයට ලබා දී තිබූ පාන්  කැබැල්ලකින් නාගරික මන්ත්‍රී නිශාන්ත විමල චන්ද්‍ර මහතා විසින් උප සභාපති සුනිල් පියරත්න මහතාට පහර දීමත් සමඟ අද (06) දා පැවති  මහරගම නගර සභාවේ මාසික මහා  සභා රැස්වීම උණුසුම් වී ඇති බවවාර්තා වෙයි.

එය පාලනය කිරීමට සභාපති ටිරාජ් ලක්රුවන් මහතා  සභාව විනාඩි පහකට  කල් තැබීමටද කටයුතු කර තිබේ.

මහරගම නගර සභාවේ මාසික මහා සභා රැස්වීම  අද ( 06 )  පැවති අවස්ථාවේදී  ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියෙන්  බැහැරව නගර සභාවේ උප සභාපතිවරයාට වාහනයක් මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නාගරික මන්ත්‍රී නිශාන්ත නිශාන්ත විමලචන්ද්‍ර මහතා අදහස් දක්වමින් සිටියදී චෝදනාව ප්‍රතික්ෂේප කරමින් උප සභාපති සුනිල් පියරත්න මහතා අදහස් දැක්වීමට යාමත් සමග දෙදෙනා අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක්  සිදු වී ඇත.

එහිදී නාගරික මන්ත්‍රීවරයා උප උපසභාපතිවරයාගේත් ,  උප සභාපතිවරයා නාගරික මන්ත්‍රීවරයාගේත්  පෞද්ගලික කාරණා ඉස්මතු කරමින් එකිනෙකාට චෝදනා කරමින් කරුණු දක්වන අතර තුරදී එක්වරම නිශාන්ත විමලචන්ද්‍ර  මන්ත්‍රීවරයා  උදෑසන ආහාරයට ලබා දී තිබූ පාන් කැබැල්ලකින් උප සභාපතිවරයාට පහර දී ඇත.

එම අවස්ථාවේදී සභාවේ උණුසුම්  තත්ත්වයක් හටගත් අතර  එය පාලනය කිරීමට  මන්ත්‍රීවරුන්ට  මැදිහත්වීමට සිදුව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.