“එක අර්බුධයක් ඉවරයි” ගෑස් පෝලිම් අවසන් වෙන දවස!

මේ වන විට පවතින ගෑස් පෝලිම් මේ මස 31 වනදා වන විට අවසන් කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි ලිට්‍රෝ ගෑස් සංගමයේ සභාපති මුදිත පීරිස් පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.