ඉන්ධන ආනයනය කිරීමට බලය දෙන කැබිනට් තීරණයක්!

තෝරාගත් විශේෂිත ක්ෂේත්‍රවලට තමන්ට අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණ තනි තනිව ආනයනය කර, භාවිත කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා දීම සඳහා හැකි වන ලෙස ඛණිජ තෙල් නිෂ්පාදන පනත සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

ඒ අනුව, ඛණිජ තෙල් ආනයනය සඳහා විධිමත් පරිදි හඳුනාගනු ලබන පාර්ශව සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීමට හැකි වන ලෙස 2002 අංක 33 දරන ඛණිජ තෙල් නිෂ්පාදන පනත සංශෝධනය කිරීමට පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කරන ලෙස නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකට උපදෙස් දීමට මෙලෙස අනුමැතිය ලැබී ඇත.

ඊට අදාළ යෝජනාව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *