ඉන්ධනවල ආරක්ෂාවට යුද හා ගුවන් හමුදාව කැදවයි!

ඉන්ධන බෙදා හැරීම ආරක්ෂා සහිතව සිදු කිරීම සඳහා යුද හමුදාව හා ගුවන් හමුදාව යොදවා ගන්නා බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.

ඒ අනුව ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරන දුම්රිය සඳහා ආරක්ෂාව ලබාදීමට ගුවන හමුදාවත් ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරන බවුසර් රථ සඳහා ආරක්ෂාව ලබාදිමට යුද හමුදාව කැඳවන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.