ඇමැති වෙච්ච හැටියෙ ජයසුමන මුඛ ආවරණ ගලවයි!

කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වැලැක්වීම සදහා පනවා තිබූ මුව ආවරණ අනිවාර්ය කිරීමේ නීතිය ලිහිල් කිරීමට නව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ඡන්න ජයසුමන මහතා පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව තවදුරටත් ඉදිරියේදී මුහුණු ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය වන්නේ පොදු ප්‍රවාහන සේවාවලදී හා සංවෘත ශාලා තුළ පැවැත්වෙන සාද, සම්මන්ත්‍රණ ආදියේ දී පමණි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ඡන්න ජයසුමන මහතා පවසන්නේ මෙම නීතිය වහාම ක්‍රියාත්මක වනු ඇති බවයි.

ඇමැතිවරයා වශයෙන් පත්වීමෙන් පසු ජයසුමන මහතා ගත් පළමු තීන්දුව මෙය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.