ආණ්ඩුවට සහාය දෙනවාද? රැස් බැස්ස සජබේ අලුත්ම නිවේදනය!

ආර්ථිකය නගා සිටුවීම සඳහා ගනු ලබන ප්‍රගතිශීලී තීරණ සඳහා නව රජයට සහය දැක්වීමට තම පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම තීරණය කර ඇති බව ප්‍රධාන විපක්ෂය සමඟි ජන බලවේගය පවසයි.

නව රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන රටට හිතකර ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු සඳහා තනතුරු භාර නොගෙන පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාවලිය හරහා පූර්ණ සහයෝගය ලබාදීමට පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී ඒකමතිකව තීරණය කළ බව සමගි ජන බලවේගය පවසනවා.

එක් එක් මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ රජය ගනුදෙනු කිරීමට උත්සාහ කළහොත් ඔවුන් සහය ඉල්ලා අස්කර ගන්නා බවටටද සමගි ජන බලවේගය අනතුරු අඟවා තිබේ.

සමගි ජන බලවේගය නිකුත්කළ නිවේදනය පහතින්…

Leave a Reply

Your email address will not be published.