අවුරුද්දට විදුලි තෑග්ගක්!

සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් 13සහ 14 යන දිනවල විදුලිය කප්පාදු නොකර බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.