අප්‍රේල් 11 – 12 බැංකු විවෘතයිද?

බැංකු සේවා සඳහා සියළුම බලපත්‍රලාභී බැංකු අප්‍රේල් 11 සහ 12 දෙදින තුල දී සාමාන්‍ය පරිදි විවෘතව පවතින බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.