“අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා” TRCSL විශේෂ නිවේදනයක්!

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වෙන අසත්‍ය නිවේදනයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව පැහැදිලි කිරීමක් කර තිබේ.

එහි සඳහන් වන්නේ දුරකථන සේවා හැර අනෙකුත් සේවා අත්හිටුවන ලෙසට දැනුම්දුන් බව කියන ප්‍රකාශවල කිසිඳු සත්‍යතාවයක් නොමැති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.