අද සහ හෙට ඉන්ධන ලැබෙන පිරවුම් හල් ලැයිස්තුව මෙන්න!

අද (ජූනි 15) දිනයේ සහ හෙට (ජූනි 16) දිනයේ ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඉන්ධන නිකුත් කරනු ලබන ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල සඳහන් ලැයිස්තුවක් එම සංස්ථාව නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව, ඔක්ටේන් 92 හා 95 පෙට්‍රල් මෙන් ම ඩීසල් ලැබෙන ඉන්ධන පිරවුම්හල් පිළිබඳ තොරතුරු අදාළ ලැයිස්තුවේ සඳහන් වේ.

ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ නිල වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසීමෙන් ද එම තොරතුරු ලබා ගත හැකි වේ.

එම ලැයිස්තුව ලබා ගැනීම සඳහා https://ceypetco.gov.lk/fuel-distribution/ දිගුව ඔස්සේ පිවිසෙන්න.

*පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ බැවින් ඉහත දිගුව වෙත පිවිසීමේදී බාධා මතු විය හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published.