අද විදුලිය කැපෙන කාලය අඩු කෙරේ!

අද දිනයේ විදුලිය කප්පාදු කෙරෙන කාලය පැයයි විනාඩි 40ක් දක්වා අඩු කර තිබෙනවා. ඒ, ඩීසල් තොග ලැබීම සහ ඇදිරි නීත‘ිය පැනවීම නිසා දෛනික විදුලි අවශ්‍යතාව අඩු වීම යන කරුණු සැළකිල්ලට ගෙන බවයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පැවසුවේ. අද දිනය තුළ පැය 06කට අධික විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමටයි මීට පෙර සැලසුම් කර තිබුණේ.

අද දිනයේ විදුලිය කප්පාදු කෙරෙන නව වේලාවන් අනුව ඒ සිට ඩී දක්වා සහ පී සිට ආර් දක්වා වන කලාප සඳහා විදුලිය කප්පාදු කෙරෙන්නේ පස්වරු 05 යි 30 රාත්‍රී 07 යි 10 දක්වා කාලය තුළයි. රාත්‍රී 07 යි 10 සිට රාත්‍රී 08 යි 50 දක්වා, ඊ සිට එච් දක්වා සහ එස් සිට යූ දක්වා වන කලාප සඳහා විදුලිය කප්පාදු කෙරෙනවා.

අයි සිට එල් දක්වා සහ වී හා ඩබ්ලිව් කලාප සඳහා විදුලිය කප්පාදු කෙරෙන්නේ රාත්‍රී 08 යි 50 සිට රාත්‍රී 10 යි 30 දක්වා කාලය තුළයි.

මේ අතර විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරෙන කාලසීමාව අඩුකර ගැනීම සඳහා මේවනවිටත් යෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක පැවසුවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.