අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා ඉන්ධන ලබා දෙන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව මෙන්න!

අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා තෝරාගත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් කිහිපයක් හරහා ඉන්ධන ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල් කාර්යාලය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අත්‍යවශ්‍ය සේවා අතිරේක කොමසාරිස් ජනරාල් එම්.බී.ආර්. පුෂ්පකුමාර මහතා මේ බව සඳහන් කර ඇත.

ඒ අනුව, එම සේවා සඳහා බාධාවකින් තොරව ඉන්ධන නිකුත් කරන ලෙසට සියලු ම දිසාපතිවරුන් වෙත ඔහු විසින් උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත.

අදාළ ඉන්ධන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව පහතින් දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.