අගමැතිකම ඉල්ලු ලිපියට ගෝඨාගෙන් සජිත්ට සුපිරි පිළිතුරක්!

විපක්ෂ නායකවරයා විසින් අග්‍රාමාත්‍යධුරය භාරගැනීමට සුදානම් බවට ජනාධිපතිවරයා වෙත යැවූ ලිපියට ජනාධිපතිවරයා විසින් පිළිතුරු ලිපියක් යොමු කොට තිබෙනවා. එම ලිපිය පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.