ඉතාලියේ සිට පැමිණ නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය පැහැර හරිමින් සිටින පහත පුද්ගලයින් සොයා ගැනීම සඳහා පොලිසිය මහජන සහාය ඉල්ලා සිටි.

නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය මඟ හැරුණු පුද්ගලයින් සහ ළමුන් කිහිප දෙනෙකුගේ චයරුප සහ විස්තර පොලීසිය මාධ්‍යට නිකුත් කල අතර ඒවා පහත දැක්වේ.

ඉතාලියේ සිට ආපසු පැමිණි මෙම පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කර හෝ නිරෝධායනය කර නොමැත. ඔවුන් පිළිබඳව යම් තොරතුරක් දන්නේ නම් පහත අංක අමතා දැනුම් දෙන්න…

☎️ 119

☎️ 071-8591864

☎️ 011-2444480