රටෙි පවතින ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය හමුවේ රටතුළ  සමාන්‍ය පරිදි  ආර්ථිකය  පත්වන තුරු  ජනතාව විසින් පෞද්ගලික මෙන්ම රාජ්‍ය බැංකු ආයතන මගින් ලබාගත්  නිවාස ණය මෙන්ම  සියලුම ණය තාවකාලිකව  අත්හිටුවීමට රජය පියවර ගෙන ඇත.

මේ දිනවල බැංකුව විසින් ණය අයකර ගන්නා බවට ජනතාව චෝදනා කරන නමුත්  මේ සදහා  මහ බැංකුව මගින්  බැංකු පද්ධතිය සදහා   අවශ්‍ය උපදෙස් ලැබුණු විගස  බැංකු ණය කපා ගැනීම   බැංකු මගින් තාවකාලිකව නතරවන බවද මෙය ප්‍රමාද වීමට හේතු වන්නේ මහ බැංකුව  වසා තැබීම බව හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන අමාත්‍යවරයා පැවසීය.